marți, 26 aprilie 2011

Traduceri autorizate si legalizate

Numerele 38, 39, 40 aparţineau toate hote-lului Balaclava. Poirot urcă scările şi împinse uşa de la intrare. Era întuneric şi mirosea  a varză şi a scrumbie afumată de la micul de-jun. La stînga, o masă de mahon cu o crizan-temă tristă pe ea. Deasupra traduceri legalizate mesei  era o eta-jeră mare pe care erau îngrămădite scrisorile. Poirot privi gînditor cîteva  minute.   împinse uşa din dreapta sa. Dădea într-un fel de hol cu mese mici şi scaune acoperite cu creton în culori triste. Trei doamne în vîrstă şi  un bă-trîn cu înfăţişare neîngrijită ridicară capetele şi se uitară la intrus  cu  priviri  răuvoitoare. Hercule Poirot roşi şi se retrase.
Merse mai departe pe coridor şi ajunse  la casa scării. Ladreapta se ramifica un alt co-ridor, în unghi drept către ceea ce era cu si-guranţă sala de mese. Puţin mai departe, pe coridor era o uşă pe   care scria   „Birou".   In aceasta bătu Poirot. Neprimind traduceri autorizate nici un răs-puns, deschise uşa şi privi înăuntru.   în   ca-meră se afla un birou mare acoperit cu hîrtii, dar nu era nimeni înăuntru. Se   retrase   în-chizînd uşa în urma lui. Intră în sala de mese. Aici, o fată   cu   înfăţişare   tristă,   într-un şorţ murdar, îşi tîrşîia picioarele în jurul me-sei, ducînd un coş din care scotea  şi   aranja pe masă furculiţe şi cuţite.
—    Scuzaţi, pot s-o văd pe doamna directoare ?
Fata îl privi cu ochii lipsiţi de expresie.
—    N-am idee.
—    Nu e nimeni în birou.
—    Aha, n-am idee unde-ar putea fi.
—    Poate — spuse Poirot insistent dar răb-dător — ai putea să afli.
Fata suspină. După ce că avea o zi proastă, se vedea împovărată şi cu o sarcină în   plus.
—    Bine — spuse trist — să văd ce pot face.
Poirot îi mulţumi şi reveni în hol. Privea traduceri legalizate etajera pentru scrisori cînd un foşnet şi un miros puternic de violete de Devonshire anunţară sosirea directoarei.
Mrs. Harte era plină de bunăvoinţă.
—    îmi pare rău că n-am fost în birou. Că-utaţi o cameră ?
—    Nu tocmai — murmură Poirot — mă întrebam dacă prietenul meu, căpitanul Cur-tis, a locuit recent la dumneavoastră.
—    Curtis, căpitan Curtis, unde am mai auzit numele ăsta ?
Poirot n-o ajută.
Ea clătină din cap afectată.
—    înseamnă că n-a stat la dumneavoas-